Tilaus- ja toi­mi­tuseh­dot

Verk­ko­kaup­pa 123 Groom (One Two Three Oy, 2632241-1) myy tuot­tei­ta yksi­tyis­hen­ki­löil­le ja yri­tyk­sil­le Suo­meen.

Verk­ko­kau­pan tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron. Pidä­täm­me oikeu­den hin­to­jen ja toi­mi­tus­ku­lu­jen muu­tok­siin. Tuk­ku­toi­mi­tuk­sis­sa pyy­dä tar­jous tuot­teis­ta ja toi­mi­tuk­ses­ta erik­seen säh­kö­pos­til­la asiakaspalvelu@123groom.fi.

Onnis­tu­neen tilauk­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si tilaus­vah­vis­tuk­sen. Jos et saa tilaus­vah­vis­tus­ta vuo­ro­kau­den kulues­sa, ota yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me. Kun tilaus on val­mis ja annam­me sen Pos­tin kul­je­tet­ta­vak­si, saat säh­kö­pos­tii­si ilmoi­tuk­sen toi­mi­tuk­sen val­mis­tu­mi­ses­ta. Tämä edel­lyt­tää, että annat oikean ja toi­mi­van säh­kö­pos­tio­soit­teen tilauk­sen yhtey­des­sä.

Huo­mio yri­tyk­set ja rotu­jär­jes­tö­jen jäse­net!

Ammat­tit­rim­maa­jat, eläin­lää­kä­ria­se­mat sekä Bic­hon Frisé ry:n jäse­net! Rekis­te­röi­dy asiak­kaak­sem­me säh­kö­pos­til­la asiakaspalvelu@123groom.fi. Saat käyt­töö­si verk­ko­kaup­pam­me tar­joa­mat alen­nuk­set.

Muut rotu­jär­jes­töt, otta­kaa yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la niin lähe­täm­me tar­jouk­sem­me!

Toi­mi­tuk­set

Lähe­täm­me tilaa­ma­si tuot­teet nor­maa­lis­ti 1 – 3 arki­päi­vän ja vii­meis­tään vii­kon kulues­sa tilauk­ses­ta­si. Jos tilaus jos­tain syys­tä täs­tä vii­väs­tyy, ilmoi­tam­me sii­tä sinul­le säh­kö­pos­tit­se.

Toi­mi­tam­me tilauk­set Pos­tin kaut­ta. Lähe­täm­me tilauk­set mie­lui­ten Pos­tin paket­ti­au­to­maat­tiin (Smart­POST). Paket­ti­au­to­maat­tiin voi­daan lähet­tää mitoil­taan kor­kein­taan 60 cm x 36 cm x 60 cm ole­va paket­ti tai kor­kein­taan 25 kg pai­na­va paket­ti. Jos paket­ti on tätä suu­rem­pi tai jos asia­kas halu­aa, toi­mi­tam­me tilauk­sen pos­ti­pa­ket­ti­na Pos­tin kont­to­riin.

Voit vali­ta toi­mi­tus­ta­vak­si myös nou­don. Sovi asias­ta aina etu­kä­teen säh­kö­pos­tit­se.

Toi­mi­tus­ku­lut

Toi­mi­tus­ku­lut alle 50 euron tilauk­sis­sa ovat 5,90 euroa. Kai­kis­sa yli 50 euron tilauk­sis­sa toi­mi­tus on ilmai­nen. Täs­sä tapauk­ses­sa tar­kas­ta ostos­ko­ris­sa ennen kas­sal­le siir­ty­mis­tä, että valin­ta on mak­su­ton toi­mi­tus.

Mak­su­ta­vat

Voit mak­saa ostok­se­si verk­ko­kau­pas­sam­me verk­ko­pank­ki­pai­nik­keil­la.

Chec­kout-mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lu välit­tää mak­susi verk­ko­kaup­paam­me. Kun valit­set halua­ma­si mak­su­ta­van ja lähe­tät tilauk­sen, siir­ryt valit­se­ma­si mak­su­ta­van jär­jes­tel­mään. Mak­sun hyväk­sy­mi­sen jäl­keen palaat verk­ko­kaup­paan, mak­su kir­jau­tuu suo­ri­te­tuk­si ja tilauk­se­si on val­mis.

Chec­kout on Chec­kout Fin­land Oy:n (y-tun­nus 2196606-6) yllä­pi­tä­mä pal­ve­lu. Chec­kout-pal­ve­lu on mak­su­lai­tos­lain siir­ty­mä­sään­nök­sen nojal­la mer­kit­ty Finans­si­val­von­nan yllä­pi­tä­mään mak­su­lai­tos­re­kis­te­riin.

Kort­ti­mak­sut

Voit mak­saa verk­ko­kau­pas­sa Visa-, Visa Debit-, Visa Elect­ron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kor­teil­la. Kort­ti­mak­sa­mi­nen tapah­tuu tur­val­li­ses­ti Net­sin SSL-suo­ja­tul­la mak­su­lo­mak­keel­la. Verk­ko­kau­pal­la eikä Chec­kout Fin­land Oy:llä ole pää­syä kort­ti­tie­toi­hin eikä mak­su­kor­tin tie­to­ja tal­len­ne­ta jär­jes­tel­miim­me. Verk­ko­kau­pas­sa ovat käy­tös­sä kan­sain­vä­li­set Veri­fied by Visa- ja Mas­terCard Secu­reCo­de -toden­ta­mis­pal­ve­lut.
Verk­ko­kaup­pa käyt­tää Chec­kout-mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lua kort­ti­mak­suis­sa. Verk­ko­kaup­pa toi­mii tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mark­ki­noi­ja­na sekä tuot­tei­den toi­mit­ta­ja­na asiak­kaal­le. Verk­ko­kaup­pa huo­leh­tii kaup­paan liit­ty­vis­tä laki­sää­tei­sis­tä sekä itse mää­rit­te­le­mis­tään muis­ta vel­voit­teis­ta. Mak­su­kort­ti­mak­suis­sa kaup­pa syn­tyy asiak­kaan ja Chec­kout Fin­land Oy:n (2196606-6) välil­le. Chec­kout Fin­land Oy vas­taa kort­ti­mak­sui­hin liit­ty­vis­tä vel­voit­teis­ta ja rekla­maa­tiois­ta. Chec­kout näkyy mak­sun saa­ja­na kort­ti­las­kul­la ja välit­tää asiak­kaan mak­sa­man mak­su­kort­ti­mak­sun suo­raan kaup­pi­aal­le.

(2.12.2015)

Las­ku ja Osa­mak­su

Vali­tes­sa­si Col­lec­to­rin las­ku- ja osa­mak­su­vaih­toeh­don saat auto­maat­ti­ses­ti koro­ton­ta mak­suai­kaa seu­raa­van kuu­kau­den vii­mei­seen päi­vään asti. Voit mak­saa koko sum­man ker­ral­la tai jakaa mak­sun pie­nem­piin eriin. Las­kut erään­ty­vät joka kuu­kau­den vii­mei­nen päi­vä. Las­kuun lisä­tään 2,95 euron las­ku­tus­mak­su.

Las­kul­la tai osa­mak­sul­la on mah­dol­lis­ta mak­saa tuot­tei­ta 2000 eurol­la ja takai­sin­mak­suai­ka on 48 kk. Nimel­li­nen vuo­si­kor­ko on 19,2 %.

Las­kun saa­des­saan voit vali­ta osa­mak­sun mak­sa­mal­la kuu­kau­den vähim­mäis­sum­man, joka ilme­nee hänen las­kus­taan. Las­kul­la tai osa­mak­sul­la mak­sa­van asiak­kaan tulee olla vähin­tään 20-vuo­tias ja luot­to­tie­dot tar­kas­te­taan tilauk­sen yhtey­des­sä. Myö­häs­ty­neis­tä mak­suis­ta ja mak­sa­mat­to­mis­ta las­kuis­ta veloi­te­taan 5 euron muis­tu­tus­mak­su sekä kor­koa 1,60 % kuu­kau­des­sa vii­väs­ty­neel­tä ajal­ta.

Valit­tua­si mak­su­ta­van mak­su­ta­pah­tu­ma siir­tyy mak­su­ta­van jär­jes­tel­mään. Hyväk­syt­tyä­si mak­sun ja palat­tua­si verk­ko­kaup­paan mak­su kir­jau­tuu välit­tö­mäs­ti suo­ri­te­tuk­si kaup­pi­aal­le. Mak­su suo­ri­te­taan Chec­kout Fin­land Oy:n hal­lin­noi­mal­le tilil­le, jos­ta se siir­re­tään kaup­pi­aal­le.

(30.9.2015)

Eve­ry­day

Everyday:llä ostaes­sa­si saat käyt­töö­si vähin­tään 300 euron jat­ku­van luo­ton verk­ko-ostos­ten teke­mi­seen. Sopi­mus on voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Voit mak­saa ostok­sen las­kul­la ker­ral­la, jol­loin saat kes­ki­mää­rin 45 vuo­ro­kaut­ta mak­suai­kaa ostok­sel­le­si tai voit mak­saa luo­tol­la kuu­kausie­ris­sä.

Ker­ta­suo­ri­tuk­se­na
– Ei lisä­ku­lu­ja, mikä­li ostos mak­se­taan koko­nai­suu­des­saan erä­päi­vään men­nes­sä, todel­li­nen vuo­si­kor­ko täl­löin on 0 %.
– Erä­päi­vä seu­raa­van kuu­kau­den lopus­sa.

Kuu­kausie­ris­sä
– Mini­mi­ly­hen­nys 1/5 las­kun lop­pusum­mas­ta, kui­ten­kin vähin­tään 20 euroa.
– Erä­päi­vän jäl­keen avoi­mek­si jää­väl­le sal­dol­le las­ke­taan kuu­kausi­kor­koa 5 %.
– Tyy­pil­li­sen 500 euron luot­to­sum­man todel­li­nen vuo­si­kor­ko on 48,52 %.

Everyday:llä voi mak­saa täy­si-ikäi­nen hyvin raha-asian­sa hoi­ta­va Suo­men kan­sa­lai­nen. Sopi­muk­sen alle­kir­joi­tus tapah­tuu omil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la. Eve­ry­day tar­kis­taa mak­sa­jan hen­ki­lö­luot­to­tie­dot Suo­men Asia­kas­tie­to Oy:stä sekä hen­ki­lö­tie­dot väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä.

18 – 20-vuo­ti­aat uudet asiak­kaat voi­vat ostaa enin­tään 300 eurol­la ja yli 21-vuo­tiail­le uusil­le asiak­kail­le rahoi­tus­ta myön­ne­tään enin­tään 1000 euroa. Asiak­kuu­den kehit­tyes­sä yli 21-vuo­ti­aat voi­vat hakea rahoi­tus­ta enin­tään 2000 euron ostok­siin.

(30.9.2015)

Jous­to

Jous­to-pal­ve­lu on tar­koi­tet­tu 20 – 75-vuo­tiail­le suo­ma­lai­sil­le yksi­tyis­hen­ki­löil­le, jot­ka ovat hoi­ta­neet raha-asian­sa moit­teet­to­mas­ti. Jous­toa voi saa­da 20 – 2000 euron ostok­siin. Las­kun voi halu­tes­saan saa­da myös säh­kö­pos­tiin. Hakies­sa­si Jous­toa sinun on tun­nis­tau­dut­ta­va mil­lä tahan­sa suo­ma­lai­sen pan­kin verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la ja tämän jäl­keen täyt­tää lomak­keel­le omat tie­to­si. Pää­tök­sen ja tie­don lai­nan myön­tä­mi­ses­tä saat heti. Tämän jäl­keen palaat verk­ko­kaup­paan takai­sin ja tilaus on käsi­tel­ty.

Kun mak­sat Jous­tol­la ja valit­set mak­su­ta­vak­si Jous­to Las­kun, saat mak­suai­kaa 14 vuo­ro­kaut­ta. Ainoa kulu on las­ku­tus­palk­kio 4,90 euroa/lasku. Ker­taos­tos verk­ko­kau­pas­sa Jous­to Las­kul­la on mak­si­mis­saan 1000 euroa.

Voit mak­saa myös eris­sä Jous­to Osa­mak­sul­la 1 – 12 kuu­kau­den takai­sin­mak­sua­jal­la. Las­ku­tus­palk­kio on 4,90 euroa/lasku ja kuu­kausit­tai­nen nimel­lis­kor­ko 2,42 %. Ker­taos­tos verk­ko­kau­pas­sa Jous­to Osa­mak­sul­la on mak­si­mis­saan 2000 euroa.

Jous­tol­la mak­sa­mi­nen on tur­val­lis­ta. Mak­su­ta­pah­tu­ma ja tie­to­jen väli­tys tapah­tuu aina suo­ja­tus­sa yhtey­des­sä.

(30.9.2015)

Mak­su­ta­vat

Sinul­la on oikeus vaih­taa tai palaut­taa tilaa­ma­si tuotteen/tuotteet 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa sii­tä, kun olet vas­taa­not­ta­nut tuotteen/tuotteet. Palau­tet­ta­vien tuot­tei­den on ehdot­to­mas­ti olta­va käyt­tä­mät­tö­miä ja pak­kaus­ten myyn­ti­kun­nos­sa.

Jos palau­tat tuot­teen, sovi sii­tä etu­kä­teen otta­mal­la yhteyt­tä mei­hin säh­kö­pos­til­la asiakaspalvelu@123groom.fi. Ilmoi­ta vies­tis­sä nime­si, osoit­tee­si, tilaus­päi­vä ja tuot­teet, joi­ta palau­tus kos­kee.

Ilmoi­ta palau­tuk­sen yhtey­des­sä nime­si, tili­nu­me­ro­si ja palau­tuk­sen syy. Hyvi­täm­me palau­te­tuis­ta tuot­teis­ta mak­sa­ma­si sum­man, kun palau­tus saa­puu meil­le.

Verk­ko­kaup­pa vas­taa palau­tus­kus­tan­nuk­sis­ta, kun tuot­teet ovat käyt­tä­mät­tö­miä ja pak­kauk­set myyn­ti­kun­nos­sa.

Palau­tuso­soi­te:

123 Groom/One Two Three Oy
Sok­son­tie 70
12450 VÄHIK­KÄ­LÄ

Kul­je­tuk­ses­sa vau­rioi­tu­nut lähe­tys

Vaik­ka pak­kaam­me tuot­teet hyvin, voi paket­ti vau­rioi­tua jos­kus kul­je­tuk­sen yhtey­des­sä. Tämän takia on hyvä tar­kas­taa pake­tin kun­to nou­det­taes­sa. Jos paket­ti on vau­rioi­tu­nut ja/tai tuot­teet ovat vau­rioi­tu­neet, tee pos­ti­kont­to­ris­sa heti vahin­koil­moi­tus. Ilmoi­ta asias­ta sen jäl­keen asia­kas­pal­ve­luum­me säh­kö­pos­til­la asiakaspalvelu@123groom.fi, että voim­me sopia uudes­ta toi­mi­tuk­ses­ta.