Tilaus- ja toi­mi­tuseh­dot

Verk­ko­kaup­pa 123 Groom (One Two Three Oy, 2632241-1) myy tuot­tei­ta yksi­tyis­hen­ki­löil­le ja yri­tyk­sil­le Suo­meen.

Verk­ko­kau­pan tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron. Pidä­täm­me oikeu­den hin­to­jen ja toi­mi­tus­ku­lu­jen muu­tok­siin. Tuk­ku­toi­mi­tuk­sis­sa pyy­dä tar­jous tuot­teis­ta ja toi­mi­tuk­ses­ta erik­seen asia­kas­pal­ve­lus­tam­me.

Onnis­tu­neen tilauk­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si tilaus­vah­vis­tuk­sen. Jos vah­vis­tus­ta ei kuu­lu vuo­ro­kau­den kulues­sa, ota yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me. Toi­sen ilmoi­tuk­sen saat, kun tilaus on val­mis ja annam­me sen kul­je­tet­ta­vak­si. Annat­han meil­le oikean ja toi­mi­van säh­kö­pos­tio­soit­teen tilauk­sen yhtey­des­sä.

Yri­tyk­set ja rotu­jär­jes­tö­jen jäse­net

Ammat­tit­rim­maa­jat, eläin­lää­kä­ria­se­mat sekä Bic­hon Frisé ry:n jäse­net! Rekis­te­röi­dy asiak­kaak­sem­me lähet­tä­mäl­lä yhteys­tie­to­si säh­kö­pos­til­la asia­kas­pal­ve­luum­me. Saat käyt­töö­si verk­ko­kaup­pam­me tar­joa­mat alen­nuk­set.

Mui­den rotu­jär­jes­tö­jen jäse­net! Ota yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la asia­kas­pal­ve­luum­me, niin lähe­täm­me paluu­pos­tis­sa tar­jouk­sem­me.

Toi­mi­tuk­set

Toi­mi­tam­me tilauk­set Pos­tin tai Mat­ka­huol­lon kaut­ta. Jos valit­set toi­mi­tus­ta­vak­si Smart­Pos­tin tai pos­ti­pa­ke­tin, lähe­täm­me tilaa­ma­si tuot­teet nor­maa­lis­ti 1 - 3 arki­päi­vän ja vii­meis­tään vii­kon kulues­sa tilauk­ses­ta­si. Jos valit­set toi­mi­tus­ta­vak­si Mat­ka­huol­lon, lähe­täm­me tilauk­sen noin vii­kon kulues­sa. Ilmoi­tam­me, jos toi­mi­tus jos­tain syys­tä täs­tä vii­väs­tyy.

Lähe­täm­me tilauk­set mie­lui­ten Smart­Post-paket­ti­au­to­maat­tiin, kun paket­ti on mitoil­taan kor­kein­taan 60 cm x 36 cm x 60 cm tai kun se pai­naa kor­kein­taan 25 kg. Jos paket­ti on tätä suu­rem­pi tai jos sinä asiak­kaa­na niin haluat, toi­mi­tam­me tilauk­sen pos­ti­pa­ket­ti­na Pos­tin kont­to­riin. Pie­net, pos­ti­laa­tik­koon sopi­vat tilauk­set toi­mi­tam­me kir­jee­nä.

Voit vali­ta toi­mi­tus­ta­vak­si myös nou­don. Sovi asias­ta aina etu­kä­teen otta­mal­la yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me säh­kö­pos­til­la.

Toi­mi­tus­ku­lut

Pos­tin kaut­ta toi­mi­tet­ta­vien, alle 50 euron tilaus­ten toi­mi­tus­ku­lut ovat 5,90 euroa. Yli 50 euron tilauk­sis­sa toi­mi­tus on ilmai­nen.

Mat­ka­huol­lon kaut­ta toi­mi­tet­ta­vis­sa tilauk­sis­sa toi­mi­tus­ku­lut ovat 7,90 euroa riip­pu­mat­ta ostok­sen lop­pusum­mas­ta.

Mak­su­ta­vat

Voit mak­saa ostok­se­si verk­ko­pan­kin kaut­ta, luot­to­kor­til­la, mobii­lis­ti tai las­kul­la. Mak­sun välit­tä­jä­nä toi­mii Chec­kout-mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lu. Pal­ve­lua yllä­pi­tää Chec­kout Fin­land Oy (y-tun­nus 2196606-6), joka on osa OP Ryh­mää.

Tutus­tu mak­sueh­toi­hin Chec­kou­tin verk­ko­si­vuil­la https://checkout.fi/materiaalit/maksuehdot/.

Palau­tuk­set

Sinul­la on oikeus vaih­taa tai palaut­taa tilaa­ma­si tuot­teet 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa sii­tä, kun olet vas­taa­not­ta­nut tuot­teet. Palau­tet­ta­vien tuot­tei­den on ehdot­to­mas­ti olta­va käyt­tä­mät­tö­miä ja pak­kaus­ten myyn­ti­kun­nos­sa.

Sovi palau­tuk­sis­ta etu­kä­teen otta­mal­la yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me säh­kö­pos­til­la. Ilmoi­ta vies­tis­sä nime­si, osoit­tee­si, tilaus­päi­vä ja tuot­teet, joi­ta palau­tus kos­kee.

Ilmoi­ta palau­tuk­sen yhtey­des­sä nime­si, tili­nu­me­ro­si ja palau­tuk­sen syy. Hyvi­täm­me palau­te­tuis­ta tuot­teis­ta mak­sa­ma­si sum­man, kun palau­tus saa­puu meil­le.

Verk­ko­kaup­pa vas­taa palau­tus­kus­tan­nuk­sis­ta, kun tuot­teet ovat käyt­tä­mät­tö­miä ja pak­kauk­set myyn­ti­kun­nos­sa.

Palau­tuso­soi­te:

123 Groom/One Two Three Oy

Sok­son­tie 70

12450 VÄHIK­KÄ­LÄ

Kul­je­tuk­ses­sa vau­rioi­tu­nut lähe­tys

Vaik­ka pak­kaam­me tuot­teet hyvin, voi paket­ti vau­rioi­tua jos­kus kul­je­tuk­sen yhtey­des­sä. Tämän takia on hyvä tar­kas­taa pake­tin kun­to nou­det­taes­sa. Jos paket­ti on vau­rioi­tu­nut ja/tai tuot­teet ovat vau­rioi­tu­neet, tee pos­ti­kont­to­ris­sa heti vahin­koil­moi­tus. Ilmoi­ta asias­ta sen jäl­keen asia­kas­pal­ve­luum­me säh­kö­pos­til­la, että voim­me sopia uudes­ta toi­mi­tuk­ses­ta.