Tie­to­suo­ja­se­los­te

 

123 Groo­min tie­to­suo­ja­se­los­te

Jat­ka­mal­la verk­ko­pal­ve­lun käyt­töä hyväk­syt seu­raa­van tie­to­suo­ja­se­los­teen ja eväs­tei­den käy­tön verk­ko­pal­ve­lus­sa. Eväs­tei­den käyt­töä voit hal­li­ta verk­ko­se­lai­me­si ase­tuk­sis­ta.

 

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

123 Groom/One Two Three Oy (2632241-1)

Sok­son­tie 70, 12450 Vähik­kä­lä

045 110 3232, asiakaspalvelu@123groom.fi

 

Tie­to­suo­jaan liit­ty­vät pyyn­nöt

045 110 3232, asiakaspalvelu@123groom.fi

 

Rekis­te­rin nimi

123 Groo­min asia­kas­re­kis­te­ri

 

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään ja käy­te­tään asia­kas­suh­teen hoi­toon eli tilaus­ten hoi­ta­mi­seen sekä asiak­kaan ja 123 Groomin/One Two Three Oy:n väli­seen yhtey­den­pi­toon tilaus- ja toi­mi­tus­vai­hees­sa. Tie­to­ja kerä­tään lisäk­si verk­ko­pal­ve­lun kehit­tä­mi­sen tuek­si ja uudel­leen­mark­ki­noin­tiin.

 

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Kerät­tä­viä tie­to­ja ovat asiak­kaan nimi, las­ku­tuso­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te. Lisäk­si toi­mi­tuso­soi­te, jos las­ku­tuso­soi­te on eri. Asiak­kuu­den perus­teel­la tal­len­tu­vat myös tie­dot tila­tuis­ta tuot­teis­ta las­ku­tus- ja toi­mi­tus­tie­toi­neen.

Verk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jis­tä kerät­tä­viä tie­to­ja ovat IP-osoi­te, eväs­te­tie­dot, pää­te­lait­teen tyyp­pi, lii­ken­teen läh­de ja vie­rai­luai­ka. Lisäk­si asiak­kaan yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta anta­mat tie­dot eli nimi, säh­kö­pos­ti, puhe­lin­nu­me­ro ja asia.

 

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Asia­kas antaa tie­dot itse rekis­te­röi­ty­mi­sen ja tilaa­mi­sen yhtey­des­sä. Tie­to­ja kerä­tään myös Google Ana­ly­tics -ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun avul­la.

 

Tie­to­jen siir­to ja luo­vu­tuk­set EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le

Verk­ko­pal­ve­lu sijait­see suo­ma­lai­sel­la pal­ve­li­mel­la. Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta tai siir­re­tä EU- ja ETA-mai­den ulko­puo­lel­le. Google Ana­ly­tics -kävi­jä­seu­ran­nan tie­dot tal­len­ne­taan Googlen pil­viym­pä­ris­töön, joka voi sijai­ta myös ETA-alu­een ulko­puo­lel­la mut­ta täyt­tää GDPR-ase­tuk­sen vaa­ti­muk­set (Pri­vacy Shield -jär­jes­tel­mä).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

 

Rekis­te­rin suo­jaus

Rekis­te­rin­pi­tä­jän tie­to­jär­jes­tel­mä ja tie­dos­tot on suo­jat­tu nor­maa­lis­ti käy­tös­sä ole­vil­la tek­ni­sil­lä suo­jaus­me­ne­tel­mil­lä. Tie­to­jen siir­to tapah­tuu SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se.

 

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Asiak­kaal­la on oikeus tar­kas­taa asia­kas­re­kis­te­riin hänes­tä tal­len­ne­tut tie­dot. Tar­kas­tus on mak­su­ton ker­ran vuo­des­sa. Asiak­kaal­la on myös oikeus vaa­tia rekis­te­ris­sä ole­van vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta. Pyyn­tö tulee esit­tää kir­jal­li­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Käyt­tä­jäl­lä on oikeus tul­la unoh­de­tuk­si vain, jos rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä ei ole laki­sää­tei­siä vel­voit­tei­ta jat­kaa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä.

 

Säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään verk­ko­kau­pas­sa vii­den vuo­den ajan sekä säh­kö­pos­tiar­kis­tos­sa ja kir­jan­pi­toai­neis­tos­sa seit­se­män vuo­den ajan.

Google Ana­ly­tic­sin tal­len­ta­mat tie­dot pois­te­taan auto­maat­ti­ses­ti 26 kuu­kau­den kulut­tua.