Rekis­te­ri­se­los­te

 

Rekis­te­rin pitä­jä

123 Groom/One Two Three Oy
Sok­son­tie 70, 12450 VÄHIK­KÄ­LÄ
Puhe­lin 045 110 3232
Säh­kö­pos­ti: asiakaspalvelu@123groom.fi
Y-tun­nus: 2632241-1
Yri­tyk­sen edus­ta­ja ja rekis­te­rin yhteys­hen­ki­lö Kat­ja Rahu­nen

Rekis­te­rin nimi

123 Groom -verk­ko­kau­pan asia­kas­re­kis­te­ri

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus

Asiak­kaan tie­dot tal­len­ne­taan tie­to­kan­taan rekis­te­röi­ty­mi­sen yhtey­des­sä. Tilauk­sen teke­mi­nen ei edel­ly­tä rekis­te­röi­ty­mis­tä asia­kas­re­kis­te­riin. Asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­ja käy­te­tään tilaus­ten hoi­ta­mi­seen sekä asiak­kaan ja 123 Groomin/One Two Three Oy:n väli­seen yhtey­den­pi­toon tilaus- ja toi­mi­tus­vai­hees­sa. Asia­kas­re­kis­te­riä käy­te­tään myös säh­kö­pos­tit­se tapah­tu­vaan 123 Groomin/One Two Three Oy:n mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään, jos asia­kas antaa sii­hen luvan.

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Asiak­kaan anta­mat tie­dot rekis­te­röi­ty­mi­sen yhtey­des­sä: asiak­kaan nimi, osoi­te, pos­ti­nu­me­ro, pos­ti­toi­mi­paik­ka, val­tio, puhe­lin­nu­me­ro, syn­ty­mä­ai­ka ja säh­kö­pos­tio­soi­te.  Rekis­te­riin tal­len­ne­taan myös lupa lähet­tää mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää, tilaus­his­to­ria ja toi­mi­tuk­sen seu­ran­ta­tie­dot.

Tie­to­jen luo­vu­tus

Tie­to­ja ei mil­loin­kaan luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le tai Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le.

Rekis­te­rin suo­jaa­mi­sen peri­aat­teet

Rekis­te­rin­pi­tä­jän tie­to­jär­jes­tel­mä ja tie­dos­tot on suo­jat­tu nor­maa­lis­ti käy­tös­sä ole­vil­la tek­ni­sil­lä suo­jaus­me­ne­tel­mil­lä. Rekis­te­rin käyt­tö­oi­keus vaa­tii käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan, jot­ka myön­ne­tään vain hen­ki­löl­le, jon­ka ase­maan ja teh­tä­viin mai­nit­tu käyt­tö­oi­keus liit­tyy.

Tar­kas­tusoi­keus

Asiak­kaal­la on hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­nen oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­re­kis­te­riin on tal­len­net­tu. Oma­kä­ti­ses­ti alle­kir­joi­tet­tu tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti rekis­te­rin yhteys­hen­ki­löl­le.