Pahoit­te­lem­me, että kupon­ki­koo­di ei toi­mi niin kuin pitäi­si, kun tilaus sisäl­tää kam­pan­ja­tuot­tei­ta. Huo­maat­han, että kupon­gil­la ei saa alen­nus­ta jo alen­ne­tuis­ta tuot­teis­ta.

Toi­mi näin, niin voit hyö­dyn­tää sekä ajan­koh­tai­sen kam­pan­jam­me että kupon­kia­len­nuk­sen:

  1. Tee kak­si tilaus­ta.
  2. Lai­ta toi­seen tilauk­seen kam­pan­ja­tuot­teet ja toi­seen ne tuot­teet, jot­ka saat kupon­gil­la etu­hin­taan.
  3. Valit­se toi­sen tilauk­sen toi­mi­tus­ta­vak­si nou­to.
  4. Toi­mi­tam­me tilauk­se­si yhdes­sä eräs­sä.

Voit tie­ten­kin teh­dä tilauk­sen myös säh­kö­pos­til­la asiakaspalvelu@www.123groom.fi.

Ter­vei­sin Kat­ja ja Han­na