Hyvää uut­ta vuot­ta!

Uusi vuo­si ja uudet kujeet! Myym­me kaik­ki Danish Desig­nin peh­meät ja tyy­lik­käät pedit 30 % alen­nuk­sel­la pois uusien tuot­tei­den alta. Ole nopea, sil­lä tuot­tei­ta on rajoi­tet­tu erä. Ja kun tilaat min­kä tahan­sa sham­poon tai hoi­toai­neen vii­meis­tään...

Nyt juh­li­taan!

123 Groom jat­kaa jou­lu­tun­nel­mis­sa! Tar­joam­me 5. - 7.12. EZ Groo­min sham­pois­ta 25 % alen­nus­ta sekä muis­ta sham­pois­ta ja kai­kis­ta hoi­toai­neis­ta 15 % alen­nus­ta. Lisäk­si yli 100 euron tilauk­siin annam­me Honey S -kars­tan kau­pan pääl­le Suo­mi...

Pos­tit­ta­ja lomal­la

Pos­tit­ta­jan loman vuok­si 6.11. – 10.11. teh­dyt tilauk­set läh­te­vät mat­kaan vas­ta 13.11. Pahoit­te­lem­me vii­väs­tys­tä. Kii­tok­sek­si kär­si­väl­li­syy­des­tän­ne annam­me 6.11 – 10.11. tila­tuis­ta sham­pois­ta ja hoi­toai­neis­ta 15 %:n alen­nuk­sen....

Eikö saa­ma­si kupon­ki toi­mi?

Pahoit­te­lem­me, että kupon­ki­koo­di ei toi­mi niin kuin pitäi­si, kun tilaus sisäl­tää kam­pan­ja­tuot­tei­ta. Huo­maat­han, että kupon­gil­la ei saa alen­nus­ta jo alen­ne­tuis­ta tuot­teis­ta. Toi­mi näin, niin voit hyö­dyn­tää sekä ajan­koh­tai­sen...

Tek­ni­siä ongel­mia

Verk­ko­kaup­pa on tak­kuil­lut vii­me aikoi­na. Vai­keuk­sia on ollut mm. toi­mi­tus­ta­van valin­nas­sa ja myös tilaus­ten läpi­me­nos­sa. Pahoit­te­lem­me tätä ja sel­vi­täm­me asi­aa. Jos sinul­la on ongel­mia tilaa­mi­ses­sa, ota yhteyt­tä mei­lit­se...