Vink­ke­jä tur­kin­hoi­toon

Koi­ra­si turk­ki ja iho ovat hyvän ja huo­lel­li­sen hoi­don arvoi­sia riip­pu­mat­ta sii­tä, onko lem­mik­ki­si näyt­te­ly­ke­hien kunin­gas vai soh­vac­ham­pion. Hyvää hoi­toa hel­pot­ta­vat oikeat väli­neet ja hoi­toai­neet. Juu­ri nii­tä verk­ko­kaup­pa 123 Groom tar­jo­aa sinul­le ja lem­mi­kil­le­si!

Emme kes­ki­ty laa­jaan vali­koi­maan vaan laa­duk­kai­siin tuot­tei­siin. Käy­täm­me tuot­tei­ta itse päi­vit­täin, joten olem­me var­mo­ja nii­den kor­keas­ta laa­dus­ta ja voim­me suo­si­tel­la nii­tä käsi sydä­mel­lä. Vali­koi­mam­me tuot­teet sopi­vat kai­kil­le koi­ril­le ja myös muil­le lem­mi­keil­le.

123 Groom -verk­ko­kaup­paa pyö­rit­tä­vät koke­neet koi­ra­har­ras­ta­jat, Kat­ja ja Han­na. Kysy roh­keas­ti lisä­tie­to­ja tuot­teis­tam­me. Toi­vom­me, että tuot­teis­tam­me on iloa sekä sinul­le että lem­mi­kil­le­si.

Turk­ki on yksi­löl­li­nen

Jokai­sen koi­ran turk­ki on yksi­löl­li­nen, myös saman rodun yksi­löil­lä tur­kin­laa­tu saat­taa vaih­del­la pal­jon. Lii­an usein trim­maa­jat ja eläin­lää­kä­rit koh­taa­vat huo­nos­ti hoi­det­tu­ja koi­ria, rodus­ta riip­pu­mat­ta.

Oikein vali­tut sham­poot ja hoi­toai­neet tuo­vat par­haat piir­teet, kuten pör­hey­den, siley­den ja kiil­tä­vyy­den, esiin. Esi­mer­kik­si Groom Pro­fes­sio­nal Argan Oil hoi­taa ja antaa kiil­toa pit­kil­le ja valu­vil­le tur­keil­le. Saman sar­jan Dir­ty Dogs -sham­poo pait­si puh­dis­taa hyvin myös lisää turk­kiin volyy­mia, jol­loin lop­pu­tu­los on pak­sun­sa­met­ti­nen.

Lyhyt­kar­vai­set rodut

Lyhyt turk­ki on luon­nol­li­ses­ti hel­pom­pi hoi­det­ta­va kuin pit­kä mut­ta vaa­tii myös pesua ja har­jaus­ta. Lyhyen tur­kin pesuun riit­tää yleen­sä laa­du­kas lem­mik­kis­ham­poo, jol­lai­sia löy­dät useis­ta eri sar­jois­ta. Esi­mer­kik­si Groom Pro­fes­sio­nal 2 in 1 Pro­tein -sham­poo hoi­taa turk­kia jät­täen sen kiil­tä­väk­si ja miel­lyt­tä­väk­si käsi­tel­lä.

Kar­kea­kar­vai­set rodut

Kar­kea­kar­vai­set rodut, kuten eri­lai­set ter­rie­rit, vaa­ti­vat oman­lais­taan hoi­toa, jot­ta turk­ki pysyy laa­dul­taan rodun­omai­se­na. EZ Groom Struc­tu­re -sham­poo antaa tur­kil­le sopi­vas­ti kar­keut­ta pitäen sen hel­pos­ti trim­mat­ta­va­na.

Pit­kä­kar­vai­set rodut

Pit­kä­kar­vais­ten rotu­jen kir­jo on hyvin laa­ja. Sak­sil­la trim­mat­ta­val­le tur­kil­le käy­te­tään niin sano­tuis­sa väli­pe­suis­sa usein hoi­ta­vam­pia ainei­ta, mut­ta näyt­te­lyi­hin val­mis­tau­du­taan eri sham­poil­la ja tur­kin­hoi­toai­neil­la. Myös eri­lai­set hoi­to­suih­keet aut­ta­vat sekä trim­mauk­ses­sa että tur­kin hoi­dos­sa.